Thursday, November 5, 2020

Women at Market in 1879 Texas


Thomas Allen (1849-1924) The Market Plaza, San Antonio 1879